REGLES DE COHERÈNCIA DE CHAROLLES

 

 

A)    Regla de repetició: la majoria de les proposicions que integren un text s’han d’articular a partir de la repetició d’alguns elements de base.

 

B)     Regla de progressió: el desenvolupament del text s’ha d’acompanyar d’aportacions informatives noves.

 

C)    Regla de no-contradicció: perquè el text siga coherent, no s’hi ha d’introduir cap element semàntic que contradiga algun contingut plantejat o pressuposat prèviament.

 

D)    Regla de relació: els continguts de què tracta un text han d’estar relacionats amb el món real o imaginari representat.