ESQUEMA

            1. Norma d'ús1

                        1.1. Normes restrictives d'ús2

                        1.2. Normes extensives d'ús3

          2. Àmbit d'ús4

                        2.1. Formals5

                        2.2. Informals6

            3. Comunitat lingüística7

             3.1.Tipus d'entrada (procés d'aprenentatge)

                                    3.1.1.  Aprenentatge primari8  (en la socialització primària)

                                      3.1.2. Aprenentatge secundari9 (en la soc. secundària o en la

resta de la seua vida)

                     3.2. Classificació dels seus membres:                                        

                                   3.2.1. Natiu cultivat 10   

                                                                                              Espai simbòlic11

                                   3.2.2. No natiu cultivat12

                                   3.2.3. Natiu no cultivat 13

                                               3.2.4. No natiu no cultivat

                      3.3. Tipus de motivacions:

                                   3.3.1. Motivacions instrumentals. /Motivacions materials

                                    3.3.2. Motivacions integratives. / Motivacions ideològiques

                       3.4. Factors determinants del grau de (des)cohesió:

                              3.4.1.  Interrelació lingüística

                              3.4.2.  Normes d'ús. Ús intencional i ús convencional.

                              3.4.3.  Símbols compartits

                              3.4.4.  Consciència lingüística: actituds lingüístiques

                                    3.5. Tipus de comunitat lingüística

                                                           3.5.1.  moderna14

                                                           3.5.2.  tradicional15

               4. Tipologia de relacions entre les diferents comunitats lingüístiques:

                                   4.1.  Enfocant una societat:

                                               4.1.1. Conflicte lingüístic16

                                               4.1.2. Diglòssia17

                           4.2.  Enfocant el món (tot el conjunt de comunitats lingüístiques):

                                   4.2.1.  En (no) situació minoritària18 : (no) minoritzada

                                   4.2.2.  Interposició19

            5. Processos de canvi sociolingüístic:

                        5.1.  Procés de substitució20 (restricció d'ús)

                        5.2.  Procés de normalització21 (extensió d'ús). Construcció de l'estàndard.

            6. Factors condicionants del canvi sociolingüístic:

                        6.1.  Política lingüística22 (institucions). Accions socials (persones)

                                   6.1.1.Control social.

                        6.2.  Actituds lingüístiques (persones)

                                   6.2.1.  Lleialtat

                                               6.2.1.1 Activa23

                                               6.2.1.2. Rutinària24

                                   6.2.2.  Deslleialtat

                                               6.2.2.1.  Autoodi25

                        6.3.  Estigmatització26. Coerció social.

7.  Repercussions dels processos de canvi sociolingüístic (de l'ús) sobre l'estructura lingüística:

                        7.1. Estàndard27

                        7.2. Interferència28