Pronoms febles de segon de batxillerat 3

Assaigs, de Michel de Montaigne. Traducció de Vicent Alonso

Escriu a quin element fan referència i la funció sintàctica dels pronoms febles del text següent

Si no és convençut per la necessitat o la voluptat, no mostre als ulls de ningú els membres i les accions que els costums ordenen de tenir en compte el decòrum d'un home, sobretot d'un home de la meua professió. Però ell arribà a una tal superstició que ordenà en el seu testament que li posaren calçons quan estiguera mort. I hi hagué d'afegir per codicil que aquell que li'ls posara tinguera els ulls embenats. L'ordre que Cir donà als seus fills, que ni ells ni cap altre no veiera ni tocara el seu cos després que l'ànima se n'haguera separat, la considere una de les seues devocions...

li
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

hi
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

li(li'ls posara)
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

'ls
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica:

n'
Element al qual fa referència:
Funció sintàctica: