FONÈTICA (I)

 

GRAFIES QUE REPRESENTEN /Z/ S SONORA, SO ALVEOLAR  FRICATIU SONOR

A)                       ‘s’:  posició intervocàlica: brasa, casella. visor, ausades.

B)        ‘s’  en els derivats i compostos de fons, dins i trans- enfonsament, endinsament, intransitiu.

C)         ‘z’ en qualsevol posició: zàping, magazín, aranzel.  

D)                       tz’ en els verbs formats amb el sufix –itzar i els derivats: cristal·litzar, cristal·lització.

 

E) Quan les consonants fricatives es troben davant paraula començada per vocal o consonant sonora : mes estrany, braç enorme, pes mosca, braç dret, els amics.

 

GRAFIES QUE REPRESENTEN /S/ S SORDA, SO ALVEOLAR FRICATIU SORD

A)                       ‘s’ sempre que no estiga en les posicions A), B) i E) de l’apartat anterior: sol, pes, festa, pensament.

B)         ‘s’ darrere determinants prefixos: asimetria, antisèptic, contrasenya, multisecular, dinosaure, polisíndeton                          psicosocial...

C)        ‘ss’ (posició intervocàlica): passar, pressa, expressió.

D)                       ‘c’ davant e, i: peces, ací.

E)         ‘ç’ davant a, o, u i en final de paraula (excepte E) de l’apartat anterior): peça, boç, açò, traçut.

F)  El grup ‘sc’: piscina, ascensor, adolescent.

 

 Tot seguit proveu el transcriptor fonètic SAÓ de la Universitat d'Alacant (en col·laboració amb l'AVL)

 

 

PROGRAMA SAÓ D’ANOTACIÓ ORTOÈPICA

 

 

Bibliografia: Gramàtica normativa valenciana, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2006.