1

 

Resum

La construcció està destruint les platges valencianes, però com que es fa en benefici econòmic, no sembla una gran problema. La població, lluny d’escandalitzar-se per la pèrdua irreversible que allò provoca, ho veu com un fet quotidià i no fa res per solucionar aquesta situació. Fins que siga massa tard. (a.1   0,3/1)

2, 3,

El tema és la passivitat de la població davant la construcció del litoral. 4

El títol no és temàtic, ja que no es connecta de manera directa amb el contingut del text. 5 (a.2 0,1/0,5)

El mapa conceptual és el següent:

Elipse: Destrueix les platgesRectángulo redondeado: Construcció al litoral

                                                                                                           

                                                                                                  No obstant

Elipse: Aprovació de la gentElipse: Produeix beneficis                                                                                             

                                                                                        Ja que

 

6

En aquest, la idea principal és la construcció al litoral, i les idees secundàries, les conseqüències (destrucció de les platges) i els motius pels que pels quals es consentix (beneficis).

D’acord amb l’estructura textual externa, el text es divideix en dos paràgrafs. En el primer s’explica la situació, i en el segon s’expressen es  les raons per les quals no es fa res en contra. 7

És un text enquadrat, ja que el tema apareix al principi, s’explica a continuació, i al final es recorda.< + El text, a més, és climàtic, ja que finalitza amb la reflexió de “ens adonarem del que estem perdent massa tard”. +

La isotopia és “quimera de l’or”. 8

 

La progressió temàtica és de tema constant, ja que les noves informacions s’incorporen a la primera informació sense canviar el tema.  9 (a.3. 0’7/1’5)

Pel que fa a l’adequació, l’àmbit d’ús del text és periodístic (es tracta d’una columna) 10 , i el tipus de text és argumentatiu, ja que intenta influir en l’opinió del receptor mitjançant arguments e  i idees. 11

Trobem intertextualitat al títol mateix,  ja que “la quimera de l’or” és una pel·lícula de Charles Chaplin. <

Són pressuposicions “construint camps de golf en territori assedegat en una necessitat primària”, “predicació en el desert” i “grues que omplin l’horitzó d’un malson de ferro”. 12

La funció lingüística predominant és la conativa, ja que la finalitat de l’autor es influir en l’opinió del lector. <

La varietat lingüística emprada és la varietat oriental, per l’ús “d’aquest” i “avui”, i les formes reduïdes dels pronoms febles (“et”). NO 13, 14

La figura literària més emprada és la ironia (“Construir... dret irrenunciable” i “Al final... menjars exquisits”). <

La cohesió es fa per mitjà dels elements lexicosemàntics, com ara els camps semàntics (“ciment”, “rajola”, “formigó”) 15, la nominalització (“destrucció”, “complicitats”) 16 i la metàfora (“endevinar... arrancant-nos”), entre altres. 17

També pels connectors (“abans de” i “al final”- conclusió; “com”- exemplificació; “malgrat”- concessiu).  18

La modelització modalització es veu en els mots valoratius (“destrucció”, “malson de ferro”, “rival”), dixi personal (“descobrirem”, “casa nostrea”, “assaborim”)...  < 19

 

(1’3/3)

[0,3 + 0,1 + 0,7] + 1,3 + [0 + 0] + 0,2 = 2,7/ 7

20, 21, 22

 

 

 

 

CORRECCIONS

CORRECCIONS AL TEXT LA QUIMERA DE L’OR

 

< cal ampliar

 

1.      Introducció abrupta. Cal un exordi al principi on parles d’aspectes relacionats amb el tema, de l’autor, del mitjà de comunicació.

2.      El resum és massa breu. Calia de 80 a 106 mots aproximadament.

3.      Hi falten idees bàsiques del text

4.      Tema. Jo aquest l’integraria en un altre com La destrucció de les consciències i el territori valencià perquè si no estàs enfocant-ne només una part.

5.      Discutible. Perquè en una lectura no gaire superficial podríem tractar com a integrant de la tesi La cobdícia com a valor suprem i la cobdícia monetària és la quimera de l’or. Per tant, tenint en compte eixa lectura seria títol temàtic

6.      Bé l’intent de mapa conceptual però faltarien idees bàsiques com la destrucció de les consciències necessària i prèvia.

7.      Faltaria l’estructura interna i comprovar que coincideix o no amb l’estructura prototípica dels textos argumentatius (cosa que es pot aprofitar després per a justificar el tipus de text). En l’estructura interna cal especificar les línies que abracen cadascuna de les parts.

8.      Isotopia que apareix repetida al títol i a les línies 7 i 19.

9.       Cal especificar quines són els remes (noves informacions)

10.  Caldria ampliar la justificació  del fet que és una columna (autor reconegut, periodicitat establida, temes d’actualitat, signada, més breu que llarga...)

11.  Especifica els arguments bàsics i també altres aspectes com el lèxic valoratiu encara que ho tornem a esmentar amb la modalització.

12.  Pressuposicions de què. Ací caldria aprofitar el concepte de lector model per enumerar-ne les característiques (lector en valencià, més progressista que conservador, receptiu a les idees ecologistes, amb prou coneixements enciclopèdics com per a conéixer la informació implícita en les pressuposicions i les intertextualitats.

13.  Doncs no. Cal recordar que no et pots fiar del lèxic. Repassa el post del bloc on escrivia el que ja havia explicat en classe. Una cosa són les característiques diatòpiques que es puguen detectar en registres col·loquials, informals, i l’altra les que podem detectar en l’estàndard (varietat d’una llengua –de qualsevol llengua- utilitzada en els àmbits d’ús formals de màxima comunicació entre els membres de la comunitat lingüística corresponent)  Tant aquest com avui són paraules plenament usades pels usuaris de l’estàndard. Per altra banda,les formes reforçades (em, et, es) són les habituals en la parla actuals del valencià central i meridional tot i que per influència del castellà hi convisquen amb les formes plenes (que també són habituals en altres parlars). En el cas de la forma et també conviu amb altres realitzacions més locals com el i ets, no admeses per la normativa (però també reforçades). Per tant, és un greu error associar forma reforçada a varietat oriental.

14.  Però sí que podíem detectar en el text algun tret diatòpic (pocs, la qual cosa reforçaria el fet que està escrit en la varietat estàndard i podríem justificar la variació diafàsica). Els trets diatòpics són: morfema –a del present de subjuntiu en la forma estiga. I altres dos, més discutibles però que jo posaria per a caracteritzar diatòpicament el text serien l’ús de diminutius en contextos on altres parlants no els utilitzarien (arreglets, colpets). També pel que fa al doblet arrancar/ arrencar, l’autor opta per l’opció habituals entre els valencians quan escriuen. Són els que estan marcats en blau clar en el text enriquit. En base a eixos trets podríem justificar el text com a pertanyent a la varietat del valencià central o meridional.

15.  Caldria relacionar els camps semàntics amb el tema: és per això que cohesionen el text.

16.  La nominalització focalitza (és a dir, ressalta, dóna importància). Explica què focalitza i si és important per a la comprensió del text.

17.  Explica de què és metàfora. Jo també hi veig hipèrbole.

18.  No enllaces els connectors amb el tipus de text o amb el mateix desplegament del tema o  dels dos pols de les dues ideologies confrontades per l’autor.

19.  Has aprofitat poc la modalització del text per a relacionar-ho amb el tipus de text. I també apareix la impersonalitat (amb les perífrasis d’obligació, per exemple cal arrasar...)

20.  La part de la caracterització del text és massa esquemàtica.

 

21.  Comentari massa segmentat, poc cohesionat textualment.

 

22.  Et faltaria també els dos apartats de la valoració crítica i personal del text (1  punt)