Comentari de la quimera de l’or

 

Manel Rodríguez-Castelló, va nàixer a Alcoi el 1958, ha publicat molts poemaris. Ha rebut entre d'altres el Premi Octubre de Poesia de l'any 1978, el Premi de la Crítica del País Valencià del 1983. Així mateix ha fet incursions en el terreny de la narrativa, el teatre, amb l'adaptació de rondalles d'Enric Valor i l'edició filològica. Col·laborà al periòdic Ciudad d'Alcoi. Des del 1998  publicà una columna setmanal al diari Levante.

 

TEMA: Destruccions que n’hi han al litoral valencià i les urbanitzacions que s’alcen dia a dia. 4.3  (0,1/0,3)

RESUM: Moltes vegades escoltem el xerric de les màquines escavadores o el soroll de les grues, tot això soles es pot parlar amb la gent del poble i com està un poc a la sombra i sobre aquest tema és terreny inculte, és la moderna quimera de l’or.

Amb tant construir estàan destrozssant el camp de la memoòria, els parques parcs, els camps,… són derribats assolats per a crear bastir nous edificis. 2, 2.5, 3  (0,4/1)

TITOL: és una interstualitat intertextualitat de la pel.lícula de Charles Chaplin. És un títol temàtic ja que al ser el títol d’una pel.lícula. ????

 

El text té una introducció, desarrollo desenvolupament i conclusió:

La introducció va des e del començament del text fins a la liínia 11, a óon l’autor explica un poc de queè va el discurs del formigó i com està este assumpte.

El desarrollo comenta en la línia 12 fins a la 22, l’autor parla més detalladament sobre el problema i ademés a més expone exposa els seus arguments.

Per últim tenim la conclusió que arriba des de la liínia 23 fins que s’acaba, encontrem trobem la conclusió a la que a la qual arriba l’autor. 7.3

El text és, sens dubte, expositivoargumentatiu on al principi es planteja una idea i a continuació l´autor la comenta i l’explica segons la seua ideologíia.

La progressió temàtica és de tema constant perquè al llarg del text sempre es parla de la idea de la destrucció dels nostres parcs, camps,… de sempre. 9.1

  L´estructura del text és sintetitzant on es vol arribar a una conclusió final mitjançant l´exposició d´arguments al llarg de tot el text.

8.2

(0,5/1,5)

 

 

CARACTERITZACIÓ DEL TEXT

 La finalitat del text és persuadir diguent-nos totes les destruccions que n’hi han al litoral valencià i les urbanitzacions que s’alcen dia a dia.

L´àmbit d´ús del text és periodístic en primera instància perquè hi apareix al diari El levante i té caràcter formal. El gènere textual és d´opinió; i concretament aquest text és una columna que ens dóna a conèixer el punt de vista personal de Josep Maria Espinàs. empra un to seriós i el text està encapçalat per un títol. +

MICROESTRUCTURA   

    La funció predominant al text és l’expressiva a causa del fet que l’autor utilitza la 1ª persona en diverses ocasions, “llegim”, arrantcant-nos, descobrirem,…

Els mecanismes emprats per l’autor a fi de modalitzar el seu enunciat són els adjectius, noms, adverbis i expressions valoratives: l’abast, destrucció, perpetra, rival,…

La varietat diafàsica és estàndard amb l’ús de paraules gens tècniques ni vulgars. ex

   Parlant ara dels mecanismes de cohesió lèxica cal anomenar les relacions en el camp de la construcció: “plànols, ciment, rajola, ferralla,…”

Els connectors que apareixen al text són sobretot temporals ja que usa el connector “abans” i l’autor ho emplea empra per a comparar dos moments un abans i un despurés. També té connectors per a estructura el text com “en primer lloc”, “al final”.

(0,8/3)

12, 14, 15, 18, 19, 20, 22

[0,4 + 0,1 + 0,5] + 0,8 + [0 + 0] -0,7 = 1,1/7

CORRECCIONS AL TEXT LA QUIMERA DE L’OR [Només les que apareixen al teu text són correccions fetes al teu comentari. Les altres són fetes a d’altres company@s]

 

< cal ampliar

???? oració mal construïda

ex. Cal justificar amb exemples

 

1.      Introducció abrupta. Cal un exordi al principi on parles d’aspectes relacionats amb el tema, de l’autor, del mitjà de comunicació.

1.1 Si no li tens molta confiança millor utilitza els cognoms i no només el nom.

2.      El resum és massa breu. Calia de 80 a 106 mots aproximadament.

2.1 Ho has entés en sentit literal quan és en sentit metafòric. No es tracta d’un problema de contaminació acústica sinó de sostenibilitat.

2.2 Ho has tornat a entendre en sentit literal.

2.3. No sé què vols dir en eixa oració ni a quina part del text correspon

2.4. Sembla que no hages captat bé el sentit del text.

2.5. Has utilitzat massa paraules semblants al text.

 

3.      Hi falten idees bàsiques del text

4.      Tema. Jo aquest l’integraria en un altre com Construcció i destrucció en les  consciències i el territori valencià perquè si no estàs enfocant-ne només una part.

4.1  Falta el tema o no està ben especificat.

4.2  Falta títol temàtic o no, tipus de títol.

4.3   Jo començaria per Les urbanitzacions...

5.      Discutible. Perquè en una lectura no gaire superficial podríem tractar com a integrant de la tesi La cobdícia com a valor suprem i la cobdícia monetària és la quimera de l’or. Per tant, tenint en compte eixa lectura seria títol temàtic encara que si ho justifiques i està d’acord amb un dels temes possibles (depenent dels coneixements enciclopèdics) seria acceptable. A mi, per exemple, la intertextualitat La quimera de l’or em suggereix persones desesperades a la recerca del guany monetari per damunt de tot i llegint el nom de l’autor puc saber el punt de vista des del qual tractarà el tema i quins són els seus centres d’interés.

6.      Bé l’intent de mapa conceptual però faltarien idees bàsiques com la destrucció de les consciències necessària i prèvia.

7.      Faltaria l’estructura interna i comprovar que coincideix o no amb l’estructura prototípica dels textos argumentatius (cosa que es pot aprofitar després per a justificar el tipus de text). En l’estructura interna cal especificar les línies que abracen cadascuna de les parts.

7.1  Excepte la primera idea les altres dues reflexen prou bé el que expressa el text. I les parts ben delimitades.

7.2  L’abast de la primera part i de la segona són discutibles. Jo acurtaria la primera i allargaria la segona. Per altra banda, el que expliques de la segona no es correspon amb el que diu el text.

7.3  L’abast de la primera part i de la segona són discutibles. Jo acurtaria la primera i allargaria la segona.

8.      Isotopia semàntica. També podríem anomenar isotopia la repetició del SN La quimera de l’or que apareix repetida al títol i a les línies 7 i 19.

8.1  Ara el que diu s’ha d’interpretar literalment i no metafòricament. Més aviat està parlant dels temps antics en què no hi havia tants diners i molta més pobresa material.

8.2   Et faltaria parlar d’isotopia, mots clau, mapa conceptual...

8.3  Et faltaria parlar de mots clau

9.      T’ha faltat identificar i justificar el tipus de progressió temàtica

9.1 La progressió temàtica del text és de tema constant. Cal especificar els remes.

10.  Caldria ampliar la justificació  del fet que és una columna (autor reconegut, periodicitat establida, temes d’actualitat, signada, més breu que llarga...)

10.1   Si és periodístic escrit no pot ser informal. El terme informal es reserva a situacions comunicatives més espontànies (parlar en casa, amb els amics...) gens preparades.

11.  Especifica els arguments bàsics i també altres aspectes com el lèxic valoratiu encara que ho tornem a esmentar amb la modalització.

11.1 Ací has de parlar de tipus de text. La seqüència predominant, si no l’única, és l’argumentativa. La teua explicació (informació + opinió) correspon als textos mixtos expositivoargumentatius.

12.  Pressuposicions de què. Ací caldria aprofitar el concepte de lector model per enumerar-ne les característiques (lector en valencià, més progressista que conservador, receptiu a les idees ecologistes, amb prou coneixements enciclopèdics com per a conéixer la informació implícita en les pressuposicions i les intertextualitats).

12.1 Ací caldria aprofitar el concepte de lector model per enumerar-ne les característiques (lector en valencià, més progressista que conservador, receptiu a les idees ecologistes, amb prou coneixements enciclopèdics com per a conéixer la informació implícita en les pressuposicions i les intertextualitats).

 

13.  Doncs no. Cal recordar que no et pots fiar del lèxic. Repassa el post del bloc on escrivia el que ja havia explicat en classe. Una cosa són les característiques diatòpiques que es puguen detectar en registres col·loquials, informals, i l’altra les que podem detectar en l’estàndard (varietat d’una llengua –de qualsevol llengua- utilitzada en els àmbits d’ús formals de màxima comunicació entre els membres de la comunitat lingüística corresponent)  Tant aquest com avui són paraules plenament usades pels usuaris de l’estàndard. Per altra banda,les formes reforçades (em, et, es) són les habituals en la parla actuals del valencià central i meridional tot i que per influència del castellà hi convisquen amb les formes plenes (que també són habituals en altres parlars). En el cas de la forma et també conviu amb altres realitzacions més locals com el i ets, no admeses per la normativa (però també reforçades). Per tant, és un greu error associar forma reforçada a varietat oriental.

14.  Però sí que podíem detectar en el text algun tret diatòpic (pocs, la qual cosa reforçaria el fet que està escrit en la varietat estàndard i podríem justificar la variació diafàsica). Els trets diatòpics són: morfema –a del present de subjuntiu en la forma estiga. I altres dos, més discutibles però que jo posaria per a caracteritzar diatòpicament el text serien l’ús de diminutius en contextos on altres parlants no els utilitzarien (arreglets, colpets). També pel que fa al doblet arrancar/ arrencar, l’autor opta per l’opció habituals entre els valencians quan escriuen. Són els que estan marcats en blau clar en el text enriquit. En base a eixos trets podríem justificar el text com a pertanyent a la varietat del valencià general (central o meridional).

14.1   Confons registre amb funció lingüística. Quan parlem de registre parlem de les característiques específiques de la parla utilitzada en un(s) àmbit(s) d’ús determinats: registre col·loquial, registre científic, registre informal, registre literari...

14.2   Confons diastràtica amb diafàsica. Si parles de registres i estàndard has de parlar de varietats diafàsiques. El concepte de varietat diastràtica es refereix a les característiques de la parla d’algunes capes socials determinades: la parla dels delinqüents, l’argot juvenil...

14.3   L’orientació de l’opinió estaria més relacionada amb la funció conativa que no pas amb l’expressiva (més de manifestació de la subjectivitat)

15.  Caldria relacionar els camps semàntics amb el tema: és per això que cohesionen el text.

15.1 N’estàs segura que és de Woody Allen? En qualsevol cas hauries de dir de quina es tracta. Altrament, no queda bé que no te’n recordes.

16.  La nominalització focalitza (és a dir, ressalta, dóna importància). Explica què focalitza i si és important per a la comprensió del text.

17.  Explica de què és metàfora. Jo també hi veig hipèrbole.

18.  No enllaces els connectors amb el tipus de text o amb el mateix desplegament del tema o  dels dos pols de les dues ideologies confrontades per l’autor.

18.1 No enllaces la dixi amb el desplegament del tema o  dels dos pols de les dues ideologies confrontades per l’autor.

 

19.  Has aprofitat poc la modalització del text per a relacionar-ho amb el tipus de text. I també apareix la impersonalitat (amb les perífrasis d’obligació, per exemple cal arrasar...)

20.  La part de la caracterització del text és massa esquemàtica.

 

21.  Comentari massa segmentat, poc cohesionat textualment.

21.1 Comentari massa segmentat, poc cohesionat textualment sobretot en l’apartat de la coherència

 

 

22.  Et faltaria també els dos apartats de la valoració crítica i personal del text (1  punt)

 

23.  No hauries de confiar tant en els correctors ortogràfics i confiar més en el que tu saps. Hi ha molts casos de mots que escrius malament per fiar-te’n massa.