Comentari de text: “La Quimera de l’or”

 

“L'obra de Rodríguez-Castelló té un caràcter unitari i forma una mena de corrent únic” aquesta frase fou dita en 2002 per Amós Belinchón,.  encara que feia referència a la poesia, o la part poètica en la vida de Manel Rodríguez Castelló, podem deduir que la seua obra mereix prou la pena, una obra rica en estils però seguint sempre una marca identificadora pròpia de

Manel 1.1. +

 

La transformació, segons ells, imprescindible del litoral València en l’la autèntica Quimera de l’or.

 4.1

4.2

El xerric de les excavadores, els records que ens furten en el precís moment que prenem el cafè, sentir el vertigen de les grues que omplin l’horitzó d’un malson de ferro, no fa falta fer comptes per adonar-se de que, sense ninguna temerositat, dia a dia l’humà es supera a ell mateix en la lluita per no donar prioritat a allò que realment importa. 2.5   3 (0,4/1)

 

Segons la seua estructura interna el text es divideix en una introducció (1-6 líneia) on l’autor ens presenta el problema, un desenvolupament (6-23 líneia) on després de presentar el problema, ara ens deixa vorer les clares conseqüències, i una conclusió (líneia 23-25) fent un resum del més important. + <

Pensant en el fet que la tesi es troba, al meu parèixer parer, al final, podem dir que es tracta d’una estructura inductiva, [mantenint un tema constant] 9.1 durant tot l’article.  8.2 (0,5/1,5)

 

Quant a la caracterització del text i referent a l’àmbit d’ús que distingeix les diferents situacions comunicatives eés el periodístic <, argumentatiu-expositiu 11.1 . Per la referència final < podem deduir que el text eés un article d’opinió que intenta orientar el lector e i informar-lo respecte a una situació diària 10 . Amb el fi  la finalitat de dir i aconseguir el seu objectiu l’autor, utilitza un registre estàndard, un llenguatge general i formal ex 14 . Es podria afegir el fet de que trobem una intertextualitat en el títol que l’ el autor ha utilitzat, ja que, ens recorda prou al títol d’una pel·lícula de Woody Allen. 15.1

Pel que fa als mecanismes de cohesió lèxica i gramatical podem dir que trobem la dixi personal (línia 4- arrancant-nos) o (línia 24- descobrirem) l’autor ens inclueix inclou a tots els lectors, també una dixi temporal (línia 20- avui).

En la línia 2 i 7 trobem trobem l’ús de la sinonímia (destrucció-catàstrofe). El lèxic valoratiu també es podria assenyalar (línia 2- destrucció) l’autor afegeix en aquesta paraula la seua opinió. I per últim destaquem l’ús de connectors d’ordenació (línia 23,24- en primer lloc, al final) (0,4/3)

19, 20, 22

 

[0,4 + 0 + 0,5] + 0,4 + [0 + 0] – 0,3 = 1 / 7

 

 

 CORRECCIONS AL TEXT LA QUIMERA DE L’OR [Només les que apareixen al teu text són correccions fetes al teu comentari. Les altres són fetes a d’altres company@s]

 

< cal ampliar

???? oració mal construïda

ex. Cal justificar amb exemples

 

1.      Introducció abrupta. Cal un exordi al principi on parles d’aspectes relacionats amb el tema, de l’autor, del mitjà de comunicació.

1.1 Si no li tens molta confiança millor utilitza els cognoms i no només el nom.

2.      El resum és massa breu. Calia de 80 a 106 mots aproximadament.

2.1 Ho has entés en sentit literal quan és en sentit metafòric. No es tracta d’un problema de contaminació acústica sinó de sostenibilitat.

2.2 Ho has tornat a entendre en sentit literal.

2.3. No sé què vols dir en eixa oració ni a quina part del text correspon

2.4. Sembla que no hages captat bé el sentit del text.

2.5. Has utilitzat massa paraules semblants al text.

 

3.      Hi falten idees bàsiques del text

4.      Tema. Jo aquest l’integraria en un altre com Construcció i destrucció en les  consciències i el territori valencià perquè si no estàs enfocant-ne només una part.

4.1  Falta el tema o no està ben especificat.

4.2  Falta títol temàtic o no, tipus de títol.

5.      Discutible. Perquè en una lectura no gaire superficial podríem tractar com a integrant de la tesi La cobdícia com a valor suprem i la cobdícia monetària és la quimera de l’or. Per tant, tenint en compte eixa lectura seria títol temàtic encara que si ho justifiques i està d’acord amb un dels temes possibles (depenent dels coneixements enciclopèdics) seria acceptable. A mi, per exemple, la intertextualitat La quimera de l’or em suggereix persones desesperades a la recerca del guany monetari per damunt de tot.

6.      Bé l’intent de mapa conceptual però faltarien idees bàsiques com la destrucció de les consciències necessària i prèvia.

7.      Faltaria l’estructura interna i comprovar que coincideix o no amb l’estructura prototípica dels textos argumentatius (cosa que es pot aprofitar després per a justificar el tipus de text). En l’estructura interna cal especificar les línies que abracen cadascuna de les parts.

7.1 Excepte la primera idea les altres dues reflexen prou bé el que expressa el text. I les parts ben delimitades.

8.      Isotopia semàntica. També podríem anomenar isotopia la repetició del SN La quimera de l’or que apareix repetida al títol i a les línies 7 i 19.

8.1  Ara el que diu s’ha d’interpretar literalment i no metafòricament. Més aviat està parlant dels temps antics en què no hi havia tants diners i molta més pobresa material.

8.2   Et faltaria parlar d’isotopia, mots clau, mapa conceptual...

9.      T’ha faltat identificar i justificar el tipus de progressió temàtica

9.1 La progressió temàtica del text és de tema constant. Cal especificar els remes.

10.  Caldria ampliar la justificació  del fet que és una columna (autor reconegut, periodicitat establida, temes d’actualitat, signada, més breu que llarga...)

10.1   Si és periodístic escrit no pot ser informal. El terme informal es reserva a situacions comunicatives més espontànies (parlar en casa, amb els amics...) gens preparades.

11.  Especifica els arguments bàsics i també altres aspectes com el lèxic valoratiu encara que ho tornem a esmentar amb la modalització.

11.1 Ací has de parlar de tipus de text. La seqüència predominant, si no l’única, és l’argumentativa. La teua explicació (informació + opinió) correspon als textos mixtos expositivoargumentatius.

12.  Pressuposicions de què. Ací caldria aprofitar el concepte de lector model per enumerar-ne les característiques (lector en valencià, més progressista que conservador, receptiu a les idees ecologistes, amb prou coneixements enciclopèdics com per a conéixer la informació implícita en les pressuposicions i les intertextualitats).

13.  Doncs no. Cal recordar que no et pots fiar del lèxic. Repassa el post del bloc on escrivia el que ja havia explicat en classe. Una cosa són les característiques diatòpiques que es puguen detectar en registres col·loquials, informals, i l’altra les que podem detectar en l’estàndard (varietat d’una llengua –de qualsevol llengua- utilitzada en els àmbits d’ús formals de màxima comunicació entre els membres de la comunitat lingüística corresponent)  Tant aquest com avui són paraules plenament usades pels usuaris de l’estàndard. Per altra banda,les formes reforçades (em, et, es) són les habituals en la parla actuals del valencià central i meridional tot i que per influència del castellà hi convisquen amb les formes plenes (que també són habituals en altres parlars). En el cas de la forma et també conviu amb altres realitzacions més locals com el i ets, no admeses per la normativa (però també reforçades). Per tant, és un greu error associar forma reforçada a varietat oriental.

14.  Però sí que podíem detectar en el text algun tret diatòpic (pocs, la qual cosa reforçaria el fet que està escrit en la varietat estàndard i podríem justificar la variació diafàsica). Els trets diatòpics són: morfema –a del present de subjuntiu en la forma estiga. I altres dos, més discutibles però que jo posaria per a caracteritzar diatòpicament el text serien l’ús de diminutius en contextos on altres parlants no els utilitzarien (arreglets, colpets). També pel que fa al doblet arrancar/ arrencar, l’autor opta per l’opció habituals entre els valencians quan escriuen. Són els que estan marcats en blau clar en el text enriquit. En base a eixos trets podríem justificar el text com a pertanyent a la varietat del valencià central o meridional.

14.1   Confons registre amb funció lingüística. Quan parlem de registre parlem de les característiques específiques de la parla utilitzada en un(s) àmbit(s) d’ús determinats: registre col·loquial, registre científic, registre informal, registre literari...

14.2   Confons diastràtica amb diafàsica. Si parles de registres i estàndard has de parlar de varietats diafàsiques. El concepte de varietat diastràtica es refereix a les característiques de la parla d’algunes capes socials determinades: la parla dels delinqüents, l’argot juvenil...

14.3   L’orientació de l’opinió estaria més relacionada amb la funció conativa que no pas amb l’expressiva (més de manifestació de la subjectivitat)

15.  Caldria relacionar els camps semàntics amb el tema: és per això que cohesionen el text.

15.1 N’estàs segura que és de Woody Allen? En qualsevol cas hauries de dir de quina es tracta. Altrament, no queda bé que no te’n recordes.

16.  La nominalització focalitza (és a dir, ressalta, dóna importància). Explica què focalitza i si és important per a la comprensió del text.

17.  Explica de què és metàfora. Jo també hi veig hipèrbole.

18.  No enllaces els connectors amb el tipus de text o amb el mateix desplegament del tema o  dels dos pols de les dues ideologies confrontades per l’autor.

18.1 No enllaces la dixi amb el desplegament del tema o  dels dos pols de les dues ideologies confrontades per l’autor.

 

19.  Has aprofitat poc la modalització del text per a relacionar-ho amb el tipus de text. I també apareix la impersonalitat (amb les perífrasis d’obligació, per exemple cal arrasar...)

20.  La part de la caracterització del text és massa esquemàtica.

 

21.  Comentari massa segmentat, poc cohesionat textualment.

 

22.  Et faltaria també els dos apartats de la valoració crítica i personal del text (1  punt)

 

23.  No hauries de confiar tant en els correctors ortogràfics i confiar més en el que tu saps. Hi ha molts casos de mots que escrius malament per fiar-te’n massa.