Autor del text: Josep Maria Espinàs

Mitjà de comunicació: El Periódico

 

QÜESTIONS

2a) Has de triar dues qüestions. Cadascuna val 1’5 punts. 

1. Assenyala els connectors que apareixen en les oracions següents, digues de quin tipus són i torna a escriure-les substituint-los per un altre del mateix tipus.

2.          Digues a quina categoria gramatical pertanyen, a quin element fan referència i quina funció sintàctica realitzen els mots marcats en cursiva que et presentem a continuació:

3.      Escriu un sinònim o explica el significat que tenen en el text els mots següents:

4.      Explica quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i per a cada mot escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida: