SOLUCIONS DE LES QÚESTIONS DE L’EXAMEN DE LA PRIMERA AVALUACIÓ. CURS 2007-2008

. 2a) Has de triar dues qüestions. Cadascuna val 1’5 punts. 

1. Assenyala els connectors que apareixen en les oracions següents, digues de quin tipus són i torna a escriure-les substituint-los per un altre del mateix tipus.

a. [...] em vaig passar cinc dies seguits en un per poder explicar en un llibre l'experiència. Però reconec que hi falten espais de descans. (línies 11-13)

Connector contrastiu

[...] em vaig passar cinc dies seguits en un per poder explicar en un llibre l'experiència. Tanmateix reconec que hi falten espais de descans.

 

b.  [...] els seus acompanyants faran cua per entrar a la saleta de descans. Ara bé, la idea pot fracassar a causa de l'èxit, [...] (línies 23-24)

Connector contrastiu

[...] els seus acompanyants faran cua per entrar a la saleta de descans. Tot i amb això, la idea pot fracassar a causa de l'èxit, [...]

 

c. [...]es perdria espai de venda, o sigui, de negoci. Per seure ja hi ha una cafeteria, [...](línies 29-30)

Connector additiu (de reformulació)

[...]es perdria espai de venda, és a dir,, de negoci. Per seure ja hi ha una cafeteria, [...]

 

2.          Digues a quina categoria gramatical pertanyen, a quin element fan referència i quina funció sintàctica realitzen els mots marcats en cursiva que et presentem a continuació:

a.     En parlava aquest diari no fa gaire, i la iniciativa ha resultat tan bona que aviat quedarà del tot insuficient.” (línies 1-2)

Categoria gramatical: pronom feble

Element a què fan referència: de l’obertura d’una sala per als homes que han entrat al centre comercial Gran Via 2 amb la parella que vol fer compres.

Funció sintàctica: Complement de Règim Verbal

 

 

b.     “[...] ha obert una sala per als homes que hi han entrat amb la parella que vol fer compres.” (línies 3-4)

Categoria gramatical: pronom feble

Element a què fan referència: al centre comercial Gran Via 2

Funció sintàctica: Complement circumstancial de lloc

c.      “El racó que s'ha inaugurat té tot l'aspecte de ser més còmode que la sala d'estar de moltes cases.”(línies 21-22)

Categoria gramatical: pronom relatiu

Element a què fan referència: el racó

Funció sintàctica: complement directe

 

3.      Escriu un sinònim o explica el significat que tenen en el text els mots següents:

a. gaire (línia 1): molt. Molt de temps.

b. becaina (línia 21): becada. Trencar el son

c. almenys (línia 25): si més no, com a mínim. Si altra cosa no.

4.      Explica quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i per a cada mot escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida:

a.  televisors (línia 5).

 televisors. Composició. Es combina el prefix tònic culte “tele” amb el nom “visor” per tal de formar el nom “televisor”. Encara que strictu senso és un manlleu procedent de l’anglés “televisor”. Altres paraules: televident, revisor.

b. guarderia (línia 17)

guarderia . Derivació per sufixació. Es combina la base nominal “guarda” amb el sufix “eria” que indica lloc per tal de formar “guarderia”.  Altres paraules: guardià, formatgeria.

c. establiment (línia 24) i

establiment. Derivació per sufixació. Es combina la base verbal “establir” amb el sufix “ment” que indica “efecte” per tal de formar el nom “establiment”. Altres paraules: establida, repartiment.