VARIACIÓ DIATÒPICA (a nivell escrit)

 

 

 

 

 

 

CATALÀ CENTRAL

 

 

BALEAR

 

 

CATALÀ NORD-OCCIDENTAL

 

 

VALENCIÀ GENERAL

 

 

TORTOSÍ/

Morfologia verbal

 

 

Morfema –o en la 1a persona del present d’indicatiu (1a, 3a i alguns de la 2a conjugació)

 

 

Morfema Ø

en la 1a persona del present d’indicatiu

Morfemes

–am, -au en la 1a i 2a plural del present d’indicatiu (1a conjugació)

 

 

Morfema –o en la 1a persona del present d’indicatiu (1a, 3a i alguns de la 2a conjugació)

 

 

Morfema –e en la 1a persona del present d’indicatiu de la 1a conjugació i morfema Ø en la resta (excepte valencià septentrional)

 

 

 

 

 

Morfologia Verbal

 

 

Morfema –i en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

 

 

Morfema –i en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

 

 

Morfema–i en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

 

 

Morfema

–e (1a conjugació) -a (2a i 3a conjugació) en les tres persones del singular i 3a plural del present de subjuntiu

 

 

 

 

 

Morfologia Verbal

 

 

Morfema –és en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu

 

 

Morfema às en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu

 

 

Morfema –és en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu

 

 

Morfema ar /   -às en el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu


 

 

 

Morfologia verbal

 

 

Morfema

–em, -eu en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

 

 

Morfema

–am, -au en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

 

 

Morfema

–em, -eu en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

 

 

Morfema

–em, -eu en la 1a persona i 2a persona del plural del present d’indicatiu

 

 

 

 

 

 
Morfologia verbal
(Incoatius) -eixo , -eixes, eix... -eixen (present indicatiu)
-eixi. -eixis, -eixi,...-eixin (present subjuntiu)
 -esc, -eixes, -eix,...-eixen (present indicatiu)
-esqui/-eixi, -esquis/eixis, esqui/eixi,...-esquin/-eixin (present de subjuntiu)

 -isc-esc, -ixes/eixes/ -ix/eix,...-ixen/eixen (present d'indicatiu)
-isca/-esca, -isques/-esques, -isca/-esca,...-isquen/-esquen (present de subjuntiu)
 

Combinació binària de Pronoms febles

 

 

L’hi, la hi, els hi, les hi, n’hi (quan equivalen a li’l/li ho, li la, li’ls, li les, li’n)

 

 

L’hi, la hi, els hi, les hi, n’hi (quan equivalen a li’l/li ho, li la, li’ls, li les, li’n)

 

 

L’hi, la hi, els hi, les hi, n’hi (quan equivalen a li’l/li ho, li la, li’ls, li les, li’n)

 

 

Li’l, li la, li’ls, li les, li’n, li ho

 

 

 

 

 

Articles definits

 

Demostratius 


el, la, els, les

 aquest

aquell


 

es, sa, sos, ses

 aquest

 aquell

el, la, els, les

 

este/aquest, esta/aquesta, estos/aquests, estes/ aquestes

eixe, eixa, eixos, eixes 

el, la, els, les

 

este/aquest, esta/aquesta, estos/aquests, estes/ aquestes

eixe, eixa, eixos, eixes 

 

 

 

           

Labialització de u semiconsonàntica en els possessius

 

 

 

Meva, teva, seva

 

 

Meva(meua, teva (teua), seva (seua)

 

 

Meua, teua, seua

 

 

Meua, teua, seua

 

 

 

 

 

Díctics temporals

 

 

Demà-passat

 

 

Demà-passat

(a Eivissa despús-demà)

 

 

Demà-passat

 

 

Despús-demà

 

 

Despús-demà

Díctics temporals

 

 

Abans d’ahir

 

 

Abans d’ahir (a Eivissa despús-ahir)

 

 

Abans d’ahir

 

 

Despús-ahir

 

 

Despús-ahir

Díctics espacials

 

 

aquí

 

 

aquí

 

 

aquí

 

 

ací (valencià central) /aquí (valencià septentrional, meridional, Dénia, Xàbia...)