ELS PRONOMS RELATIUS

Teoria

AVL

1. Resol aquests sis exercicis

2. Entra al Jugallengua i fes RELATIUS nivell 2

3. Entra al SALC i resol els exercicis següents:

Nivell mitjà/ Pronoms relatius

· MS/13 1. LA QUAL/LES QUALS/DELS QUALS/PELS QUALS:

MS/13 3. AMB LA QUAL/EN LA QUAL/LA QUAL COSA/SOBRE LA QUAL

MS/13 5. Relatius.

MS/13 7. EL QUAL/LA QUAL/QUÈ/QUI.

 

NIVELL AVANÇAT / Pronoms relatius:

MS/13 1. Transformar unes frases col·loquials en més formals.

MS/13 5. Refer les oracions amb l'ús del relatiu.

MS/13 7. Posar el relatiu que correspongui.

MS/13 11. Substituir "on" per un altre relatiu.

MS/13 12. Enllaçar dues proposicions. Relatiu neutre.

MS/13 13. Enllaçar dues proposicions. Relatiu possessiu.

MS/13 14. Corregir els "quin" incorrectes.

 

ÚS DE PREPOSICIONS

 

Teoria   

Pots consultar el que en diu la UOC

I el que en diu la Gramàtica Normativa Valenciana

 

A.    Entra en el lloc web SALC de la Universitat Pompeu Fabra

B.     Fes els exercicis següents (Fixa’t d’escriure les frases amb les mateixes característiques que les originals –punts finals, separació...) :

Nivell mitjà:

Preposicions:

 

a) MS/17 4. Poseu cap a o cap, fins a o fins, com a o com.

b) MS/17 6. Omple els buits amb les preposicions adients.

c) MS/17 10. Omple els buits amb les preposicions adients. Fixa’t que davant Complement Directe no s’ha de posar la preposició “a” excepte quan el CD és un pronom personal.

d) MS/17 13. La preposició en davant l'infinitiu. Anteposem la preposició en a un infinitiu quan aquest té valor temporal.

e) MS/17 14. Completeu amb la preposició que us donem entre parèntesis (feu les contraccions).

f) MS/17 15. Completa amb "com" o "com a" segons corresponga. (Fes les contraccions que s'escaiguen).

g) MS/17 16. Completa les frases següents amb la preposició a o en segons convinga.

 

 

Entra al portal PELC i fes els exercicis següents:

 

Nivell elemental/ Coneixements gramaticals / Morfologia/ La preposició

 

h) Ús de les preposicions àtones

i) Posar preposicions àtones

 

En la ruta Nivell intermedi/ Coneixements gramaticals / Morfologia/ Preposicions

 

j) Presència o absència de la preposició “a”

k) Caiguda de preposicions davant la conjunció “que”

 

 

Entra al Jugallengua i fes un exercici de cadascun dels tipus següents:

 

m) Preposicions. Nivell 1

n) Preposicions. Nivell 2

 

 

LES PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ

Teoria

 

EXERCICIS DE RELATIUS, PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ I PREPOSICIONS (com els de l'examen)

 

 

1) Assenyala si les proposicions següents són adequades (A) o inadequades (I) en el registre estàndard i escriu dues proposicions amb perífrasis d'obligació adequades per cadascuna.

 

1. No hi ha que fer cas de les aparences.

-

 

-

2. Tens que menjar-t'ho tot si vols créixer.

-

 

-

3. Cal que vingueu amb el sopar preparat.

-

 

-

4. Es tenen que vendre tota la roba.

-

 

-

5. Dec traure el certificat hui per a poder presentar-m'hi.

-

 

-

 

2) Les proposicions següents són pròpies del registre col·loquial. Fes les esmenes necessàries perquè esdevinguen adequades en el registre estàndard substituint el que amb un relatiu més pertinent.

 

1. És una fusta que se'n fan mobles.

 

 

 

2. Un poema que tots els versos són decasíl·labs.

 

 

 

3. És una gent que no els llueix tot el que guanyen.

 

 

4. Érem a la sala que les finestres donen a la platja.

 

 

 

5. Ja és ací el caixó que hi posarem els joguets.

 

 

 

3) Ompli els buits amb TOTES les formes de relatius possibles fent les modificacions necessàries. Quan siga possible més d'una forma separa-les amb una / .

 

1. La meua escola,_______________ està al teu barri, és molt renovadora.

2.Va portar l'advocat amb _________________ havia estudiat el batxillerat.

3.El camí _______________ portava a ma casa estava tallat.

4.Tot això ho farà debades _____________________ sempre és d'agrair.

5.Ací estan els xicots amb _____________________ vam anar d'excursió.

6.És una qüestió de_________________molts fugen.

7.Van portar una classe de dolços a ___________________ no estem acostumats.

8.La casa________________________vivim és molt gran.

9.Eren uns objectius per _____________________ens havíem sacrificat

10.La meua amiga,___________________no trobava mai res, es va perdre.

11.Era un inconvenient contra __________________________no podíem fer res.

12. És la millor cosa ________________________ podies fer.

13. Les dones a ________________________vam donar el regal han vingut.

14. L'autobús de Daimús i ___________________ va a Vilallonga ixen a la mateixa hora.

15. Aquesta és la cambra ______________________vam fer la reunió.

 

4) Ompli els buits amb les preposicions a, de, en, amb o sense cap preposició (Ø)

 

1. No insistesques __________ comprar-lo.

2. Ell està d'acord __________ que li reciten el poema.

3. Anima'l ________ venir aviat

4. Tenen interés ________ aquella col·lecció.

5. Anima'l ______ que vinga ja.

6. Abans ________ que vingueres va posar-se a escriure.

7. Des _______ que va estar malalt, no ix de casa.

8. Es van amagar ________ una cova de la muntanya

9. Es va adonar _______ que feia tard

10. No accedeix _______ venir de vacances amb nosaltres.

 

 

5) Les proposicions següents són pròpies del registre col·loquial. Fes les esmenes necessàries perquè esdevinguen adequades en el registre estàndard substituint el que amb un relatiu més pertinent.

 

1. És una dona que les filles estudien a València

 

 

2. Un llibre que tots els personatges són semblants.

 

 

3. És un alcalde que no li ixen bé els comptes.

 

 

4. Anirem al pavelló que les cistelles són homologades.

 

 

5. És un material que es poden fer taules.

 

 

6) Ompli els buits amb TOTES les formes de relatius possibles fent les modificacions necessàries. Quan siga possible més d'una forma separa-les amb una / .

 

1. És un costum a________________no ens acostumarem

2. Aquest cotxe i________________s'ha comprat Francesc són igual de ràpids.

3. La camisola_____________________t'havies posat estava bruta.

4. Són uns objectius per________________jo no m'hauria engrescat tant.

5. És un bolígraf amb _______________puc escriure més d'una hora sense fer-me mal la mà.

6. La meua germana,_________________era major que jo, sempre m'aconsellava bé.

7. A la fi vaig entropessar amb l'obstacle fugint _______________________havia arrancat a córrer.

8. Les cases_____________________ vivim no estan adaptades per a l'estudi.

9. Les persones per________________vam fer l'esforç no ens ho van agrair gens ni miqueta.

10. Tots van acudir a socórrer-me,______________________em va emocionar.

11. Les dones amb_____________________ xarraves eren simpàtiques.

12. La fira de Xàtiva i______________fan a Gandia són prou diferents.

13. Són compromisos de ______________________molts fugen.

14. Aquest és el teatre __________________van representar aquella obra.

15. Són inconvenients____________________________no hem pogut evitar.

 

7) Ompli els buits amb les preposicions a, de, en, amb o sense cap preposició (Ø)

 

1. No penses_______fer-li mal.

2. Ell està d'acord_________el projecte.

3. Convenç-lo________que vinga aviat.

4. Tenen interés _________ comprar-me la col·lecció de segells.

5. S'ha acostumat ____________que li ho donen a la boca.

6. Ho ha aconseguit gràcies __________que li he fet les gestions.

7. Es van trobar ________un carrer cèntric.

8. Després ___________ que tornen ens reunirem.

9. Ha consentit ____________vindre demà de bon matí.

10. S'ha exposat ____________un risc innecessari.

 

8) Assenyala si les proposicions següents són adequades (A) o inadequades (I) en el registre estàndard i escriu dues proposicions amb perífrasis d'obligació adequades per cadascuna.

1. Calia que portares aviat les coses.

-

 

-

2. N'hi ha que pujar de bon matí.

-

 

-

3. Tindran que portar-ho tot.

-

 

-

4. Dec anar ara mateix.

-

 

-

5. Tens que inventar-te més històries.

-

 

-

 

 

9) Les proposicions següents són pròpies del registre col·loquial. Fes les esmenes necessàries perquè esdevinguen adequades en el registre estàndard substituint el que amb un relatiu més pertinent.

1. Unes dones que la cara sembla la mateixa.

 

 

2. És un pívot que les mans arriben a tots els rebots.

 

 

3. El bolígraf que faig els exercicis.

 

 

4. El cotxe que havíem pujat era molt gran.

 

 

5. Uns senyors que conec la seua paciència

 

 

 

10) Ompli els buits amb les preposicions a, de, en, amb o sense cap preposició (amb Æ.

 

1. Abans______que vinga ell aniré jo.

2. Tenia desig _______comprar-se la raqueta.

3. Hem accedit_______dir-li-ho.

4. Sols pensa _________treballar.

5. Té interès _______ moltes coses.

6. Es queixava _______ que ho feren ells.

7. T'ho deixe a condició _______ que m'ho tornes.

8. Des_______ que arriba no para en torreta.

9. Ens hem entretingut_______fer aquells problemes.

10. Els treballadors s'entestaren_______iniciar una vaga.

 

11) Assenyala si les proposicions següents són adequades (A) o inadequades  (I)  en  el  registre  estàndard i escriu dues proposicions amb perífrasis d'obligació adequades per cadascuna.

 

1. Hi havia que enllestir-ho aviat.

-

 

-

2. Tens que vindre tu sol.

-

 

-

3. Dec practicar més si vull arribar a fer-ho bé.

-

 

-

4. Han hagut de viatjar a València.

-

 

-

5. Hi ha que inventar més històries.

-

 

-

 

12) Les proposicions següents són pròpies del registre col·loquial . Fes  les esmenes necessàries perquè esdevinguen adequades en el registre estàndard substituint el que amb un relatiu més pertinent.

 

1. Una casa que les finestres semblen igual.

 

 

2. És un equip que els jugadors arriben a tots els rebots.

 

 

3. La planxa que planxes la roba.

 

 

4. Són les camises que et veies mudat.

 

 

5. Unes senyores que conec la seua paciència.

 

 

13) Ompli els buits amb TOTES les formes de relatius possibles fent les modificacions necessàries. Quan siga possible més d'una forma separa-les amb una / .

 

1. La bicicleta,_______________t'has comprat, és veloç.

2. La casa__________________hem vist és molt bonica .

3. Eren les qüestions per________________ havia abandonat el partit.

4 És un tema al voltant de______________sempre estem discutint.

5. El llibre de________________ s'havien fet mil còpies, estava pràcticament venut.

6.Són màquines a_________________no ens acostumem.

7. El camí per_________________s'avança és aquest.

8. Aquest autobús i_________________ve ara van a Beniarjó.

9. És un riu__________________fan moltes competicions esportives.

10. L'amiga__________________havia portat el banyador va prendre el bany en la platja.

11. La fusta amb_______________havia fet els armaris, era de mobila.

12. És un tipus d''obra a _________________no estan acostumats.

13. Era una ciutat en________________hi havia molts cines.

14. Ací és el poble________________nasqué Ausiàs Marc.

15. Eixes són les confusions per_________________mai no s'aclareix res.

 

 

 

 ACLARIMENTS SOBRE ELS PRONOMS RELATIUS I ELS INTERROGATIUS

 

El relatiu àton que  és molt rendible en el registre col·loquial i s’utilitza amb funcions que en un registre estàndard haurien de ser realitzades per altres relatius:

 

 

                    REGISTRE COL·LOQUIAL                                     REGISTRE ESTÀNDARD

                - complement circumstancial de matèria:               - És una fusta de què (o de la qual) es

                  «És una fusta que se’n fan mobles.»                  fan mobles -

complement circumstancial de lloc: «Un                 - Un riu en el qual ( o en què, on) s’ha

                  riu que s’hi ha ofegat molta gent.»                     ofegat molta gent.

 

                - complement de nom: «És un poble que                  - És un poble totes les cases del qual són...

                  totes les cases són al llarg de la carretera.»           (És un poble on totes les cases són...)

               

                complement  indirecte: «Es una gent que                   - És una gent a qui (o als quals) no llueix

                no els llueix tot el que guanyen.»                               tot el que guanyen.

 

 

 


No confongueu el pronom que amb:

 

-la conjunció que: Li agrada que cantes. M’ha fet content que hages arribat.

 

-l’adverbi que, introductor d’interrogacions i d’admiracions: Que tenen taronges? Que gran!

 

 

 

 

* Precedit de la preposició de, el relatiu compost valencià equival al relatiu possessiu castellà «cuyo...» (o al francès «dont», l'anglés «whose»): «Un señor cuya paciencia conozco» = Un senyor la paciència del qual conec. «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...» = En un indret de la Manxa, del nom del qual no em vull recordar. .

L’estructura d’aquest tipus d’oracions és :

 

 

 

                                   CASTELLÀ

 

ANTECEDENT + CUYO (CUYA, CUYOS, CUYAS)  + SUBSTANTIU

[el gènere i el nombre del substantiu -complement nominal-  indica el del relatiu]

Ex.: El caserío cuya fachada pintamos nosotros....

 

                                   VALENCIÀ

 

ANTECEDENT + SUBSTANTIU + DE + (EL, LA, ELS, LES) + QUAL (S)

[el gènere i el nombre de l’antecedent -nucli del sintagma nominal- indica el del relatiu.

Ex.: El casalot la façana del qual vam pintar nosaltres...

 

 

RELATIUS EQUIVALENTS

           

 

que, qui (en les oracions de relatiu explicatives) ® el qual, la qual, els quals, les quals

                                                                       (segons indique el substantiu antecedent)

(Preposició monosíl·laba) + qui, què ® (Preposició monosíl·laba) + el qual, la qual,  els quals, les quals

                                                           (segons indique el substantiu antecedent)

en què                                                ®   en (el qual, la qual, els quals, les quals) ,  on.

                                                           (segons indique el substantiu antecedent)

la qual cosa                                       ®  cosa que

 

(preposició no monosíl·laba, locució  prepositiva, gerundi, infinitiu)   + el qual, la qual, els quals, les quals ®    Æ

 

el que/ la que/ els que/ les que només són vàlids quan són especificatius i, per tant, equivalen a aquell que/ aquella que/ aquells que/ aquelles que.

PRONOMS INTERROGATIUS

 

   Serveixen per a preguntar, directament o indirecta. També s’empren en frases exclamatives o admiratives. Els podem dividir en tres grups:

 

1) Els pronoms interrogatius pròpiament dits, que són:

 

-qui (personal = quina persona). Exemples: Qui hi ha? No sé qui era. Qui ho havia de dir!

-què (objectiu = quina cosa). Ex.: Què passa? Ignore què volia. Què més voldria jo!

 

2) L’adjectiu-pronom interrogatiu quin, quina, quins, quines. Ex.: D’aquests llibres, quin vols? Quina casa vols dir? No sé quins pantalons triar. Quines flors!

 

3) Els pronoms adverbials: on, quan, com quant.